logo

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné vymedzenie pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je LUSY ROSES, spol. s r.o., Tríbečská 663/10, 94901 Nitra, IČO: 45 717 699, zapísaná v OR SR Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26137/T.

 2. Predávajúcim je LUSY ROSES, spol. s r.o., Tríbečská 663/10, 94901 Nitra (ďalej aj „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.lusyroses.sk je LUSY ROSES, spol. s r.o., Tríbečská10, 94901 Nitra. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril a odoslal objednávku (ďalej aj „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare). Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 4. E-shopom je softwerový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb. Internetová stránka je www.lusyroses.sk.

 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach tohto e-shopu a konkrétne ide o kvety, kytice, darčekové koše a iné tovary ponúkané dodávateľom na tomto portály..

 6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Predstavuje záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaný v súlade s týmito podmienkami

 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 8. Podmienkami sú všetky obchodné podmienky, vrátane prípadných zmien alebo zverejnených dodatkov.

 9. Účet dodávateľa je ktorýkoľvek z nasledovných účtov: Tatra Banka: IBAN SK 53 1100 000000 2929844586.

 10. Zasielateľkou službou sa rozumie, fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade so svojím predmetom činnosti na základe zmluvy s dodávateľom uskutočňuje dodávku tovaru.

 11. Slovné spojenie „podľa vlastného uváženia“ znamená, že takáto osoba je oprávnená urobiť alebo neurobiť úkon, na ktorý sa takéto spojenie odvoláva, ktorý považuje táto osoba za vhodný a bez toho, aby bola povinná odôvodniť svoje rozhodnutie a lebo uviesť akékoľvek dôvody či pohnútky pre takéto rozhodnutie.

 12. Nákup prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať všetky subjekty bez obmedzenia v súlade s VOP. Pri nákupe akýchkoľvek alkoholických nápojov je však pri fyzických osobách určený minimálny vek fyzickej osoby, a to 18 rokov. V prípade pochybností o veku Kupujúceho, je Kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať Predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je Predávajúci alebo kuriér (doručovateľ tovaru) povinný odoprieť dodanie tovaru.

 

Článok II.

Cena

 

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platitelia DPH.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 3. Kupujúci sa objednávkou hore uvedeným spôsobom zaväzuje, uhradiť kúpnu cenu bez zbytočného odkladu od odoslania potvrdenia, najneskôr však 48 hodín pred dátumom dodania, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v uvedenej lehote, môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok III.

Objednávka

 

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Akceptuje sa odoslanie tlačiva na adresu elektronickej pošty: info@lusyroses.sk alebo telefonicky na tel.: 0911 881 181.

 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie potvrdenia a samotné odoslanie tovaru.

 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru do 48 hodín pred dátumom plnenia.

 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní. V uvedených prípadoch môže urobiť podľa vlastného uváženia.

 7. Náležitosťami objednávky je meno a priezvisko (názov), adresa (sídlo),IČO, telefonický kontakt a kontaktnú osobu ak osoba nie je totožná s príjemcom objednávky,druh, množstvo a akosť tovaru, miesto a čas dodania, text kartičky pre príjemcu.

 8. Príjem objednávky sa vykonáva počas všetkých dní v čase od 8:00 do 18:00. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia zvoli spôsob potvrdenia objednávky.

 

Článok IV.

Spôsob platby

 

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a. prevodom na Účet

b. priamym vkladom na Účet

c. iným spôsobom uvedeným na portály

2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú (i) dňom jej pripísania na Účet alebo (ii) odoslaním kópie potvrdenia o jej zaplatení na adresu info@lusyroses.sk, podľa toho, čo nastane skôr. Dodávateľ môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť ceny Tovaru uvedené na Portáli. Ak Dodávateľ zmení cenu Tovaru v čase od odoslania Objednávky do odoslania Potvrdenia, v Potvrdení je povinný uviesť novú cenu Tovaru. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi oznámiť súhlas s novou kúpnou cenou bez zbytočného odkladu, inak Kúpna zmluva nie je uzatvorená. Za súhlas s novou kúpnou cenou sa považuje aj jej zaplatenie. V cene Tovaru nie je zahrnutá preprava Tovaru. Cena prepravy je kalkulovaná na základe krajiny príjemcu zásielky. Objednávateľ súhlasí s tým, aby mu Dodávateľ odoslal faktúru (daňový doklad) elektronickou poštou.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje pri vybavovaní Objednávky v maximálnej miere prihliadať na dodržanie druhu, množstva a akosti Tovaru uvedeného v Objednávke. Objednávateľ berie na vedomie, že Tovar, ktorý bude Príjemcovi dodaný, sa môže líšiť od Tovaru vyobrazeného na Portáli. Dodávateľ môže nahradiť Tovar špecifikovaný v Objednávke (vrátane ozdobného materiálu) podobným, prípadne príbuzným druhom Tovaru, ak Tovar uvedený v Objednávke nebude mať k dispozícii. Dodávateľ sa zaväzuje pri vybavovaní Objednávky v maximálnej miere prihliadať na dodržanie druhu, množstva a akosti Tovaru uvedeného v Objednávke. Objednávateľ berie na vedomie, že Tovar, ktorý bude Príjemcovi dodaný, sa môže líšiť od Tovaru vyobrazeného na Portáli. Dodávateľ môže nahradiť Tovar špecifikovaný v Objednávke (vrátane ozdobného materiálu) podobným, prípadne príbuzným druhom Tovaru, ak Tovar uvedený v Objednávke nebude mať k dispozícii.

 2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Príjemcovi Tovar špecifikovaný v Objednávke na miesto určené Objednávateľom v Objednávke až po úplnom zaplatení kúpnej ceny Objednávateľom

 3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Tovar do 24 hodín od úplného zaplatenia kúpnej ceny v súlade s článkom 3, ak sa miesto dodania nachádza v Slovenskej republike. Objednávateľ berie na vedomie, že podmienky dodania Tovaru do zahraničia závisia od podmienok, ktoré si podľa vlastného uváženia prijíma Zasielateľská služba. Tieto podmienky sú uvedené na Portáli. Dodávateľ dodáva Tovar iba počas pracovných dní v čase od 8.00 do 18.00. Objednávateľ nemá nárok na to, aby Dodávateľ dodal Tovar v presne špecifikovaný čas. Dodávateľ sa zaväzuje kontaktovať Príjemcu o predpokladanom čase doručenia najmenej 60 minút vopred.

 4. Dodávateľ môže Tovar doručovať sám, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo Zasielateľskej služby. Dodávateľ môže podľa vlastného uváženia určiť spôsob doručenia Tovaru.

 5. Tovar sa považuje za riadne dodaný okamihom  jeho osobného prevzatia zo strany Príjemcu; alebo omeškaním Príjemcu s jeho prevzatím, ak Dodávateľ umožnil Príjemcovi Tovar prevziať v súlade s Objednávkou alebo odopretím prijatia Tovaru zo strany Príjemcu, ak ho osoba, ktorá mu Tovar doručuje, na túto skutočnosť upozornila.

 6. Dodávateľ povinný na žiadosť Príjemcu opätovne doručiť Tovar. Dodávateľ si môže podľa vlastného uváženia účtovať Príjemcovi poplatok za opätovné doručovanie Tovaru a to aj v prípade, keď ho Dodávateľ pri pôvodnom doručovaní Tovaru neúčtoval Pri opätovnom doručovaní Tovaru sa postupuje ako pri Objednávke. Opätovné doručovanie Tovaru nemá vplyv na fikciu dodania.

 7. Vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Príjemcu okamihom jeho dodania.

Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII.

Storno kúpnej zmluvy

 

Objednávateľ môže odvolať Objednávku aj bez udania dôvodu, ak Dodávateľovi doručí odvolanie Objednávky skôr, ako Dodávateľ odošle Potvrdenie

 

Článok VIII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok IX.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar,

b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c. prekontrolovať samotný tovar pri jeho preberaní bezodkladne. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho dodania Príjemcovi. Príjemca je povinný prehliadnuť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Príjemca je povinný vytknúť vady najneskôr pri tejto prehliadke, inak za ne Dodávateľ nezodpovedá. Na odoslanie reklamácie Tovaru sa vzťahuje primerane odsek 2.1. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru zavinené Zasielateľskou službou, Objednávateľom alebo Príjemcom.

3. Predávajúci je povinný:

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene s prihliadnutím na drobné odchýlky s internetovou ponukou,

b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru na požiadanie .

 

 

 

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadný zasielaný text.

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 

Článok XI.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 03.07.2017.

 

 

V Nitre, 03.07.2017

 

Ing.Svetlana Depešová

LUSY ROSES, spol. s r.o.

konateľKONTAKTUJTE NÁS

TELEFÓN
+421 911 881 181
ADRESA
TRÍBEČSKÁ 663/10, 949 01 NITRA
E-MAIL
INFO@LUSYROSES.SK

POTREBUJETE PORADIŤ PRI VÝBERE KVETOV?

KONTAKTUJTE NÁS

Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť